โปรแกรม SDQ นี้พัฒนาจากแบบประเมินของสำนักพัฒนาสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยพัฒนาจาก
The Strengths and DifficultiesQuestionaire(SDQ)
เป็นการคัดกรองปัญหาและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักเรียน
โปรแกรม SDQ จะประมวลผล และสามารถสั่งพิมพ์รายงานผล
การวิเคราะห์ข้อมูลของโปรแกรมได้ตามความต้องการ
   
พัฒนาโปรแกรมโดย... ศิลป์ชัย เทศนา ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
Contact us Mailing Address : sinchait@hotmail.com
last modified 05/04/2004